Welke attesten heb ik nodig om mijn woning te verkopen?

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders aan de hand van een “Energielabel” vooraf over de energiezuinigheid van de woning. Het label geeft een score in de vorm van een letter. Een label A+ is uitstekend, F is dan weer zeer slecht.  Het EPC-verslag geeft ook tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Het gaat van “isoleren van de daken”, “vervangen van ramen”, “isoleren van de muren” tot “isoleren van vloeren”, “vernieuwen van verwarmingssysteem” tot “plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler”.

Bij een keuring van de elektrische installatie wordt nagegaan of uw elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Een elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens ‘Boek 1 Installaties op laagspanning en zeer lage spanning van het AREI’. Een “conform” keuringsverslag voor huishoudelijke installaties is dan 25 jaar geldig. Al te vaak worden oudere elektrische installaties door de wetgeving “niet conform” bevonden. De nodige aanpassingswerken dienen door de (nieuwe) eigenaar uitgevoerd te worden. Het is, na aanpassing, diens verantwoordelijkheid een nieuw keuringsverslag te laten opstellen.

Naast het asbestattest wordt ook het bodemattest afgeleverd door de OVAM. Er wordt een “blanco bodemattest” afgeleverd wanneer een grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen. OVAM heeft in dat geval geen relevante gegevens over de grond en kan geen uitspraak doen over de bodemkwaliteit.

Een blanco bodemattest betekent niet dat de bodem niet verontreinigd is of kan zijn.

Als er op de grond activiteiten zijn of waren met een risico tot bodemverontreiniging, dan spreekt men over een risicogrond. In dat geval moet de verkoper door een erkend verslaggever een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en indienen bij de OVAM.

Wanneer u voor de verwarming van uw woning stookolie gebruikt, met bijhorende stookolietank, dan heeft u een conformiteitsattest mazoutreservoirs nodig. Een ondergrondse stookolietank dient namelijk om de 5 jaar gecontroleerd worden. Hiermee wil de overheid de kans op grondwater- en bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken. Een stookolietank kan enkel gecontroleerd worden door een erkende technicus stookolietanks.